/ NUMER PROJEKTU

Umowa nr I/38/ZI/I-1/2019

/ Data podpisania umowy:

25.02.2019r.

/ Planowany termin zakończenia Umowy nr I/38/ZI/I-1/2019 z dnia 25.02.2019 r.:

czerwiec 2022 r.

/ NAZWA PROJEKTU

Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego  przejścia dla pieszych w m. Libertów

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542, Kraków

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania pn: „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów” wraz z przebudową dróg innych kategorii, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu.

Informacje ogólne:

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. oraz Mosty Kraków S.A. opracowuje projekt w fazie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w m. Libertów”

Przedmiotem umowy jest :

 • Wykonanie opracowania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla co najmniej trzech wariantow węzła w km ok. 675+500 DK7 oraz przejścia dla pieszych w km ok. 674+760 DK7 wraz z ich analizą oraz wybór najkorzystniejszego wariantu,
 • Przeanalizowanie wpływu planowanej inwestycji na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Wykonanie opracowań geologiczno – inżynierskich;
 • Wykonanie mapy do celów projektowych;
 • Wykonanie materiałów przetargowych (w tym przedmiary robót, kosztorysy, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) i Programu Funkcjonalno – Użytkowego PFU));
 • Uczestniczenie w procesie przetargowym, celem udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów.

Lokalizacja inwestycji

Województwa małopolskie, powiat krakowski, gmina Mogilany.

Cel projektu

 • budowa węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu DK7 z drogami dojazdowymi w km ok. 674+760 z jednoczesną likwidacją istniejącej sygnalizacji świetlnej;
 • budowa przejścia dla pieszych w km ok. 675+500 DK7;
 • przebudowa istniejących skrzyżowań w niezbędnym zakresie;
 • przebudowa DK 7 z dostosowaniem niwelety do przyjętych rozwiązań projektowych rodzaju węzła i przejścia dla pieszych;
 • budowa murów oporowych;
 • budowa lub przebudowa dróg serwisowych obsługujących przyległy teren,
 • budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich,
 • budowa lub przebudowa odwodnienia projektowanych dróg oraz obiektów,
 • budowa lub przebudowa oświetlenia ,
 • budowa urządzeń i obiektów ochrony środowiska (m. in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, zieleni izolacyjnej),
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem,
 • budowa kanałów technologicznych,
 • zagospodarowanie zieleni, nasadzenia zieleni izolacyjnej,
 • wykonanie urządzeń BRD, w tym znaków zmiennej treści i barier ochronnych, oznakowania poziomego i pionowego,
 • przebudowa w niezbędnym zakresie zjazdów oraz dróg innych kategorii,
 • budowa ciągów dla ruchu pieszego i rowerowego (m. in. należy zapewnić bezkolizyjne przejścia dla pieszych i rowerzystów przez DK7),
 • dostosowanie trasy do komunikacji publicznej (ruch autobusów komunikacji publicznej będzie prowadzony po istniejącej drodze krajowej DK7,
 • przebudowa/ remont obiektów inżynierskich w ciągach istniejących dróg wykorzystywanych docelowo jako drogi serwisowe (po uprzedniej ocenie stanu technicznego),
 • remont nawierzchni na istniejącej drodze głównej oraz drogach wykorzystywanych docelowo na drogi serwisowe,
 • rozbiórka obiektów kolidujących z projektowaną drogą,
 • likwidacja przyłączy gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych w obiektach przeznaczonych do rozbiórki,
 • wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi oraz terenów przyległych.

Bezpośrednie korzyści wynikające z planowanej inwestycji to:

 • Poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy tranzytowego jak i ruchu lokalnego w Gminie Mogilany,
 • Skrócenie czasu podróży,
 • Zapewnienie komfortu jazdy,
 • Poprawa ogólnych standardów techniczno – funkcjonalnych regionalnego układu drogowego,
 • Dostosowanie sieci drogowej do wzrastającego układu kołowego,
 • Ułatwienie i przyśpieszenie restrukturyzacji regionu,
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich uczestników ruchu,
 • Zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz poprawa warunków środowiskowych w korytarzach transportowych