ETAP I - Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji (od luty 2019 r. do styczeń 2022 r.)

Etap obejmuje:

1. STEŚ – R (Etap I -zakres środowiskowy z analizą wariantów węzła i przejścia)

  • Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego;
  • Studium geologiczno-inżynierskie, opinia geotechniczna;
  • Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne, opracowanie raportu z uwzględnieniem wniosków);
  • Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. STEŚ-R (Etap II – zakres koncepcji programowej)

  • Przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z klauzulą ostateczności decyzji;
  • Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych;
  • Opracowanie koncepcji programowej;
  • Opracowania geologiczno – inżynierskie (Projekt robót geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska);
  • Dostosowanie wzorcowych materiałów przetargowych ( w tym Przedmiary, kosztorysy, WWiORB i PFU) do specyfikacji przedsięwzięcia.

ETAP II - Udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentów (od styczeń 2022 r. do czerwiec 2022 r.)

Etap obejmuje:

  • Procedura przetargowa – udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów.