Postęp prac projektowych

W ramach zadania inwestycyjnego objętego studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, po uzgodnieniu niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), Wykonawca dokumentacji projektowej w dniu 17.05.2021 r., w Urzędzie Gminy Mogilany złożył wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji.
W dniu 24.06.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Zgodnie z przepisami prawa, w szczególności na podstawie art.64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.), Organ wydający decyzję zwrócił się Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Urzędu Miasta Krakowa z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.
W trakcie procedowania ww. wniosku, w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany mieszkańcy i zainteresowane strony mogli zapoznać się z całością zgromadzonych materiałów, ponadto można było zgłaszać swoje wnioski oraz uwagi i zastrzeżenia.
Wójt Gminy Mogilany, na podstawie zgromadzonych materiałów w dniu 10.11.2021 r. wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. W decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do dalszej realizacji Organ wskazał wariant nr 4 tj. wariant społeczny. Decyzja ta stała się ostateczna w dniu 09.12.2021 r.
Podsumowując:

  • 17.05.2021 r. – złożenie wniosku o wydanie DŚU,
  • 10.11.2021 r. – uzyskanie decyzji DŚU (znak: GARO.6220.2.2021),
  • 09.12.2021 r. – decyzja DŚU stała się ostateczna,
  • Do dalszej realizacji wybrano wariant nr 4 – tzw. wariant społeczny.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa w ramach STEŚ-R etap II – zakres koncepcji programowej, wykonywane są również prace geologiczne. Ponadto sporządzane są materiały, które umożliwią przystąpienie Zamawiającego do procedury przetargowej w wyniku, której zostanie wyłoniony Wykonawca dalszych prac związanych z przedmiotową inwestycją.

8 lipca 2022